upadłość konsumencka-przebieg - Kancelaria Prawna | Paweł Skwarek

Przejdź do treści

Menu główne:

usługi
Upadłość konsumencka - przebieg postępowania

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI.
Początek: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Koniec:  ogłoszenie upadłości (ewentualne oddalenie wniosku i zakończenie postępowania).
Przedmiot postępowania: sąd bada, czy dłużnik spełnił przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika).

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WŁAŚCIWE.
Początek: ogłoszenie upadłości.
Koniec: wykonanie ostatecznego planu podziału Masy Upadłości (spłata wierzycieli ze spieniężonego majątku dłużnika oraz jego skumulowanych dochodów) albo zatwierdzenie Listy Wierzytelności (ustalenie kompletnej listy wierzycieli), jeżeli dłużnik nie posiadał żadnego majątku.
Przedmiot postępowania: w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd powołuje syndyka oraz wyznacza sędziego-komisarza;  ustalenie składu i wartości Masy Upadłości (majątku upadłego i jego dochodów), ustalenie Listy Wierzytelności, spieniężenie majątku upadłego (jeżeli istnieje) i podział sumy między wierzycieli. Sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.
Uwagi: Na tym etapie jest możliwe zawarcie układu z wierzycielami. Jeżeli upadły nie posiada majątku, który wszedłby do Masy Upadłości likwidacji się nie przeprowadza.

PLAN SPŁATY WIERZYCIELI.
Początek: sąd z urzędu wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego (nie jest konieczny wniosek upadłego).
Koniec: wykonanie Planu Spłaty Wierzycieli.
Przedmiot postępowania: Plan Spłaty Wierzycieli polega na dobrowolnej regularnej ratalnej spłacie wierzycieli (oczywiście częściowej) przez okres maksymalnie 3 lat. Sąd określa także jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu Planu,  zostanie umorzona (oddłużenie). Powołanie syndyka wygasa z mocy prawa – nadzór nad wykonywaniem Planu należy do wierzycieli i sądu. Jest to drugi najważniejszy element - zaraz po ogłoszeniu upadłości - całego postęowania upadłościowego.
Uwagi: Sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli i pomija ten etap,  jeżeli osobista sytuacja  upadłego  w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach Planu. Oddłużenie następuje zatem bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz wierzycieli w ramach takiego Planu. Istotnie rozbudowane środki odwoławcze od orzeczeń sądów.

ODDŁUŻENIE.
Przedmiot: postanowienie sądu o umorzeniu niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (niezaspokojonych) zobowiązań wydane z urzędu (nie jest konieczny wniosek upadłego). Postanowienie sądu o umorzeniu jedynie wykonuje wcześniejsze postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycielu, w którym już wcześniej ustalono kwotę umorzenia zobowiazań.
Kiedy ? : oddłużenie może nastąpić w trzech różnych okolicznościach w zależności od sytuacji finansowej dłużnika :
1. po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego,
2. po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, gdy sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli, bo osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje , że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkowliek spłat w ramach Planu.
3. po uchyleniu Planu Spłaty Wierzycieli, jeżeli upadły trwale utracił możliwość wykonywania Planu na skutek okoliczności niezależnych od niego.  
Uwagi: Jeżeli upadły spełnił warunki ogłoszenia upadłości i obowiązki w toku całego postępowania, a w szczególności wykonał Plan Spłaty Wierzycieli,  to ma pewność oddłużenia. Sąd ma obowiązek długi te umorzyć.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
projekt i wdrożenie | punktreklam.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego