terminy przedawnienia - Kancelaria Prawna | Paweł Skwarek

Przejdź do treści

Menu główne:

usługi
Terminy przedawnienia roszczeń

Jeśli wierzyciel zażąda spłaty roszczenia, które przedawniło się, dłużnik może skutecznie uwolnić się od tego żądania. Wynika to z treści art. 117 §2 kodeksu cywilnego: Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jak wyraźnie wynika z treści tego przepisu, samo roszczenie – wbrew powszechnemu mniemaniu – nie wygasa, lecz zmienia swój charakter. Staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym (niezupełnym). Co to oznacza? Chodzi o to, że wierzyciel wciąż może legalnie dochodzić swojego roszczenia nawet po upływie terminu przedawnienia. To dłużnik może natomiast podnieść zarzut, że dług jest przedawniony. Może jednak równie dobrze uznać on zasadność roszczenia i je zaspokoić.

Co do zasady, roszczenia przedawniają się po upływie lat dziesięciu, a jeśli są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: lat trzech. Roszczenia okresowe (np. z tytułu czynszu najmu) również przedawniają się po trzech latach. Przepisy prawa przewidują liczne wyjątki od tej reguły, ale – co ważne – nie mogą być one zmienione przez czynność prawną (nie można zatem zapisać innego, nawet korzystniejszego, terminu przedawnienia np. w umowie).
Bieg przedawnienia zaczyna się w dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu jest liczony inaczej.  Wówczas bieg rozpoczyna się od wymagalności roszczenia, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Przedawnienie może zostać przerwane na skutek określonych w prawie czynności – wówczas przedawnienie biegnie na nowo. Zgodnie z art. 123 kodeksu cywilnego, przedawnienie przerywa się:
   1    przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
   2    przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
   3    przez wszczęcie mediacji.
Przedawnienie – terminy szczegółowe
I tak np. przedawnienie dla cywilnoprawnych roszczeń majątkowych wynosi:
       10 lat – dla roszczeń stwierdzonych tytułem wykonawczym (orzeczeniem sądowym zasądzającym dane roszczenie)
       5 lat, licząc od ogłoszenia testamentu – roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń.
       3 lata – w przypadku zwrotu nienależnych alimentów (art. 140 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
       3 lata – dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Termin ten liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, a maksymalny termin nie może przekroczyć lat dziesięciu;
       jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia;
       w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
       3 lata – roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny.
       3 lata – roszczenia z umowy ubezpieczenia, ale:
       w wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
       2 lata – roszczenia wynikające z umowy o dzieło; termin jest liczony od dnia oddania dzieła lub dnia, w którym dzieło miało być oddane zgodnie z treścią umowy.
       2 lata – roszczenia z umowy zlecenia (roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom oraz roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone).
       1 rok – roszczenia z umowy najmu (roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu oraz ).
       1 rok – roszczenia dla roszczeń z umowy użyczenia (użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy).
       1 rok – roszczenia z tytułu umowy przewozu.
       1 rok , licząc od dnia stwierdzenia wady – roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, ale jeśli kupującym jest konsument:
       2 lata – dla ruchomości,
       5 lat – dla nieruchomości.
       1 rok, liczony od dnia zwrotu rzeczy – dla roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy.
       12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana – w przypadku roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
       12 miesięcy – roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo pocztowe (np. z tytułu zaginionej przesyłki pocztowej).
       6 miesięcy – roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
projekt i wdrożenie | punktreklam.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego